​​​​​​​فلسفه ی وجودی

​​​​​​

ساختار سازمانی، مشخص کننده ی نقش، اختیارات و مسئولیت های بخش های گوناگون در یک سازمان است و تناسب آن با اهداف کلان سازمان امری راهبردی است چرا که هم بر منابع ارزشمند سازمان اثر می گذارد و هم می تواند در پیاده سازی برنامه ی راهبردی، نقش کلیدی داشته باشد.
پروژه ی بازنگری در ساختار سازمانی دانشگاه برای برطرف کردن موازی کاری ها و افزایش چابکی دانشگاه تعریف شد. ساختار سازمانی دانشگاه آخربار در سال 1388 بازنگری و تصویب شده است. از آن زمان تاکنون فعالیت های زیادی به جمع فعالیت های دانشگاه افزوده شده اند که در ساختار سازمانی دانشگاه نمودی ندارند. افزون بر آن در برنامه ی راهبردی، اهدافی پیش بینی شده اند که ساختار سازمانی باید از آن ها پشتیبانی کند. با توجه به تحولات پیش روی جامعه و دانشگاه در جهان امروز، پیشبینی می شود دانشگاه های ایران نیز در آینده با تغییرات زیادی روبرو شوند، بنابرین می بایست آماده سازی مورد نیاز در ساختار سازمانی برای آن ها انجام گیرد.

اقدامات انجام شده

اقداماتی که برای بازنگری در ساختار سازمانی دانشگاه انجام شده‌اند، عبارتند از:

 • برگزاری نشست های کارشناسی با معاونت ها و مدیریت های ستادی دانشگاه برای شناسایی گلوگاه های موجود

 • نشست های زیادی با معاونان و مدیران ستادی دانشگاه برگزار شد تا چالش های موجود در هر معاونت/مدیریت، ناسازگاری های ساختاری میان معاونت ها/مدیریت ها و نیز فعالیت هایی که در دانشگاه انجام می شوند اما در ساختار سازمانی دانشگاه دیده نشده اند، شناسایی شوند تا در بازنگری ساختار سازمانی مورد توجه قرار گیرند.

 • در این مرحله اسناد بالادستی و آیین نامه ها نیز مطالعه شدند تا تصویر کلانی از محدودیت ها ارائه شود؛ همزمان شرح وظایف مدیریت های ستادی دانشگاه نیز گردآوری شد.

 •  بررسی ساختار سازمانی دانشگاه های معتبر جهان و دانشگاه های همگون کشور

 • تهیه یک نسخه ی اولیه از ساختار پیشنهادی جهت ارائه در هیأت رئیسه

اقدامات آتی

اقدامی که باید در آینده پیگیری شود، عبارت است از:

 •  رسیدن به تصمیم نهایی درباره ی طراحی رده های بالای ساختار سازمانی  دانشگاه

 •  تعریف و اجرا طراحی ساختار سازمانی تفصیلی دانشگاه در پروژه ی طرح جامع مدیریت منابع انسانی. در این طرح باید ساختار تا رده ی دوم طراحی شده و نیز شرح وظایف، شرایط احراز و سختی کار برای شغل ها مشخص شوند.​​​​​​​

 

​​​​​​​چالش ها و نیازمندی ها

چالش هایی که بازنگری ساختار سازمانی دانشگاه دارد عبارتند از:
 • محدودیت های موجود در مورد شمار معاونت ها و مدیریت ها با توجه به آیین نامه ی سازماندهی و تشکیلات دانشگاه ها؛
 • رسیدن به نظر همسان در هیأت رئیسه درباه ی ساختار تازه
​​​دستاوردهای مورد انتظار
​​​​​​
امید است بازنگری در ساختار سازمانی دانشگاه موارد زیر را به دست دهد:
 •  افزایش بازده ی کاری کارکنان؛
 •  افزایش انگیزه ی کارکنان؛
 • بهبود در جذب و نگهداشت سرمایه های انسانی دانشگاه؛
 • افزایش انعطاف سازمانی در رویارویی با تغییرات؛
 • آغاز مفهوم یادگیری سازمانی؛
 • همگام شدن ساختار با برنامه ی راهبردی دانشگاه؛
 • هماهنگی بیشتر نهادها به ویژه نهادهای ستادی دانشگاه با یکدیگر.